Door gebruik te blijven maken van onze website, geef je toestemming en ga je akkoord met het gebruik van cookies. Meer informatie kan je vinden in onze privacy- en cookieverklaring.

0 € 0,00

Voorwaarden

 
ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN FOTOVAKHANDEL VERSIE 2014 
 
Artikel 1: Definities
Consument:  natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een
Overeenkomst aangaat met betrekking tot een Product;
 
Ondernemer:  natuurlijke en/of rechtspersoon die als lid van Stichting Nederlandse Fotovakhandel een
aanbod doet of een Overeenkomst sluit betreffende een Product;
 
Overeenkomst:  overeenstemming tussen Ondernemer en Consument inzake een Overeenkomst van
koop/verkoop, opdracht, aanneming van werk en/of huur;
 
Overeenkomst op afstand:  een Overeenkomst, tot stand gekomen via een door Ondernemer georganiseerd systeem,
waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van technieken voor communicatie op afstand;   
 
Product:  goederen, zoals fotoapparaten die en houden en door Ondernemer wordt aangeboden,
alsmede de reparatie, ontwikkeling, vervaardiging en taxatie van genoemde goederen en het
leveren van diensten, zoals (foto)reportages.
 
Artikel 2: Identiteit van Ondernemer
Foto Vego B.V. handelend onder de naam Sprintphoto
Adres: Lange Delft 115, 4331 AM, Middelburg
Telefoonnummer: 0118-634225
E-mailadres: info@sprintphoto.nl
KvK-nummer: 22032179
Btw-identificatienummer: NL800004747B01
 
 
Artikel 3: Toepasselijkheid
3.1  Door het plaatsen van een bestelling geeft Consument te kennen dat hij/zij met de leverings- en betalingsvoorwaarden
  akkoord gaat.
3.2    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet
  door Ondernemer erkend.
3.3    Wijzigingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen enkel schriftelijk tussen Consument en Ondernemer worden
overeengekomen.  
 
Artikel 4: Overeenkomst
4.1    De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Consument van het aanbod en het voldoen aan
  de daarbij gestelde voorwaarden. 
4.2    Indien Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ondernemer onverwijld langs
elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door
Ondernemer is bevestigd, kan Consument de Overeenkomst ontbinden.
4.3  Ondernemer is gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Als
Ondernemer het woonadres van Consument niet kan vaststellen, dan wordt de bestelling niet geaccepteerd. 
 
Artikel 5: De prijs 
5.1    De prijs die Consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. 
5.2    Wanneer binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, maar nog vóór de aflevering, ten aanzien van een
prijs die als vast is overeengekomen een wijziging optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de
overeengekomen prijs. Consument heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten
van de Overeenkomst, maar vóór de aflevering de prijs wordt verhoogd. 
5.3    Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.
5.4  De in het aanbod van Producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is. 
 
Artikel 6: Betaling 
6.1  De factuur dient te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 7 lid 1,
tenzij anders is overeengekomen. In geval van een Overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan
nadat Consument de bevestiging van de Overeenkomst heeft ontvangen.
6.2  Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de
  desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de   bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
6.3  Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Ondernemer te
  melden.
6.4  In geval van wanbetaling van Consument heeft Ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf
  aan Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 
 
Artikel 7: Herroepingsrecht
7.1  Indien er sprake is van een consumentenkoop, Overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de
Consument het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van
reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de Consument na
afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. 
7.2  Indien de zaken bij de Consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op
ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Ondernemer er zorg voor
dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende   verzendkosten aan de Consument wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor
rekening en risico van Consument.
7.3  Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal Consument zich richten tot de door Ondernemer bij het aanbod en/of
uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte instructies. 
 
Artikel 8: Uitsluiting herroepingsrecht
8.1    Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige artikel, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken.
Ondernemer kan het herroepingsrecht van Consument uitsluiten voor   zover voorzien in lid 2 en 3 van dit artikel. De
uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de Ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor of bij
het sluiten van de Overeenkomst,   heeft vermeld.
8.2    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor Producten: 
-  die door Ondernemer tot stand zijn gebracht Overeenkomstig specificaties van Consument;
  -  die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  -  die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  -  waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Ondernemer geen invloed
    heeft;
  -  voor losse kranten en tijdschriften;
  -  voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan Consument de verzegeling heeft verbroken.
8.3    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
-  betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens
een bepaalde periode;
-  waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van Consument is begonnen voordat de bedenktijd is
verstreken; 
 
Artikel 9: Levering en uitvoering
9.1  Het Product en/of dienst wordt geleverd op het adres dat Consument aan Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
9.2  Aan de leveringsplicht van Ondernemer zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Ondernemer geleverde
zaken een keer aan de Consument zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder,
inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
9.3  In het kader van de regels van de koop op afstand zal Ondernemer bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren.
Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen
vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt Consument binnen 1
maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en
ingebrekestelling te annuleren.
9.4    In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Ondernemer het bedrag dat Consument betaald heeft zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
9.5    Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, zal Ondernemer zich inspannen om een vervangend
artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een
vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten
van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Ondernemer.
9.6  Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij Ondernemer tot het moment van bezorging aan
Consument of een vooraf aangewezen en aan Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen. 
 
Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud 
10.1  Ondernemer blijft eigenaar van het Product zolang Consument het volledige factuurbedrag niet heeft voldaan, met
inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.
10.2  Consument is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten op eerste  verzoek aan Ondernemer te
retourneren op straffe van een boete van € 100 per dag dat de Consument in gebreke blijft. Alle proces- en advieskosten
verbonden aan het niet vrijwillig retourneren van een Product zijn voor rekening van Consument.
10.3  Consument geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Ondernemer of een door Ondernemer
aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Ondernemer haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden
waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
10.4  Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen
of doen gelden, is Consument verplicht Ondernemer zo snel   als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te
stellen.
10.5  Consument verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen
brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven
aan Ondernemer. 
 
Artikel 11: Aanvaarding, reclame en garantie 
11.1  Consument is bij de levering van het Product gehouden deze te onderzoeken of het geleverde aan de Overeenkomst
voldoet. Door aanvaarding van het Product erkent Consument dat het Product voldoet aan de Overeenkomst. 
11.2  Consument dient terstond bij levering te reclameren, wanneer deze vermoedt dat het Product niet aan de Overeenkomst
voldoet, waarna dit recht op uiterlijk zichtbare onregelmatigheden vervalt.
11.3  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Ondernemer:
-  in het geval van levering van een nieuw en ongebruikt Product in originele verpakking: gedurende zes maanden de
afwezigheid van gebreken die zich openbaren na aflevering;
-  in alle overige gevallen, zoals bij reparaties van een Product, de levering van een tweedehands en/of gebruikt
Product of de vervaardiging van een Product gedurende een termijn van één maand de afwezigheid van gebreken;
Ondernemer staat niet in voor gebreken en de garantie op een Product vervalt wanneer na aflevering van het Product
gebreken zijn ontstaan als gevolg van:
-  ondeskundig gebruik, toepassing en/of gebruik voor doeleinden waarvoor het Product niet is bedoeld; 
-  onzorgvuldigheid van de zijde van Consument en/of het nalaten van deugdelijk onderhoud van het Product en/of;  -  veranderingen die Consument of derden aan het Product hebben aangebracht, waaronder begrepen reparaties door
derden zonder toestemming van Ondernemer. 
Evenmin staat Ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
11.4  Ondernemer is niet gehouden en/of geeft bij Producten niet meer garanties af, dan de producent en/of leverancier van het
Product zelf garandeert en/of accepteert, waarbij Consument ten aller tijden recht heeft op uit de wet voortvloeiende
garanties.
11.5    Binnen de voorstaande garantie(termijnen) heeft Consument recht op kosteloze vervanging van gebrekkige onderdelen
binnen redelijke tijd, mits de kosten voor herstel in redelijke verhouding staan ten opzichte van de prijs van het Product. Is
dit laatste niet het geval, dan kan Ondernemer besluiten de Overeenkomst te ontbinden, waarbij Consument maximaal
aanspraak kan maken op een (schade)vergoeding van ten hoogste de prijs van het Product. Indirecte schade wordt
nimmer vergoed.
11.6  Reclames die Consument instelt, waarop geen recht op garantie bestaat en/of de garantieperiode is verstreken, zullen
behandeld worden als een reguliere reparatie. 
 
Artikel 12: Reparatiewerkzaamheden 
12.1  Een Overeenkomst van opdracht tot het repareren en/of aanpassen van Producten wordt door Consument schriftelijk of
mondeling gegeven aan Ondernemer. 
12.2  Indien Consument geen aanspraak (meer) heeft op garantie, zal Ondernemer aan Consument een raming verstrekken
voor de te verrichten werkzaamheden, waaronder begrepen een schatting:
a.  van de aan de Overeenkomst verbonden kosten;
b.  van de termijn waarbinnen de Overeenkomst wordt uitgevoerd;
c.  van de verzend- en onderzoekskosten, die Consument verschuldigd is ook indien reparatie en/of aanpassing niet
plaatsvindt.
12.3  Indien uit nadere inspectie blijkt dat de kosten van de reparatie hoger zullen zijn dan geraamd, zal Consument gevraagd
worden of deze het Product voor de hogere prijs wil laten repareren. Tenzij anders overeengekomen is Consument de
onder lid 2 c genoemde kosten verschuldigd aan Ondernemer.
12.4  De geschatte termijn waarbinnen Ondernemer raamde de Overeenkomst uit te kunnen voeren, bindt Ondernemer niet.
Mocht deze termijn niet gehaald worden, dan zal Ondernemer Consument een nieuwe termijn opgeven, zonder dat de
Overeenkomst wordt ontbonden en/of Ondernemer tot enige vorm van schadevergoeding is gehouden.  
 
Artikel 13: Verhaal van reparatiekosten op Product
13.1  Wanneer Consument, nadat hij deugdelijk door Ondernemer in kennis is gesteld dat het aan hem afgegeven Product
gereed ligt om af te halen, en Consument hieraan gedurende zes maanden na de drie kennisgevingen daartoe, waarvan
de laatste bij aangetekend schrijven, geen gehoor geeft, wordt Consument geacht afstand te hebben gedaan van zijn
eigendom ten aanzien van het betreffende Product en mag Ondernemer het Product beschouwen als zijn eigendom. 
13.2    Ondernemer is alsdan gerechtigd het Product te verkopen en alle door Consument verschuldigde kosten uit de opbrengst
te verhalen. 
 
Artikel 14: Intellectueel Eigendomsrecht 
14.1  Op de door Consument gegeven opdracht aan Ondernemer teneinde Producten te leveren zijnde diensten, in de vorm van
het verzorgen van reportages, fotografie ten behoeve van foldermateriaal etc. in de meest uitgebreide zin van het woord,
rusten intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten komen toe aan Ondernemer, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.
14.2  Hieronder vallen ondermeer, doch niet uitstuitend de originele negatieven en/of elektronische beelddragers betreffende
een uitgevoerde opdracht/Product.
14.3    Het doel waarvoor de voorstaande opdracht Consument wordt verstrekt, alsmede waarvoor het Product wordt gebruikt, zal
vooraf tussen de partijen schriftelijk worden vastgelegd (licentie).
14.4    Indien blijkt dat het Product toch een ander doel dient en/of door Consument wordt gebruikt voor andere doeleinden en/of
andere wijze dan vooraf was overeengekomen, dient Consument aan Ondernemer hiervoor een (brancheconforme)
vergoeding te betalen en/of volledig schadeloos te stellen.
14.5    Consument vrijwaart Ondernemer volledig ten aanzien van inbreuken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of
industrieel eigendomsrecht van derden bij de uitvoering verstrekte opdracht en/of door Consument aangeleverde
(foto)materialen.  
 
Artikel 15: Algemene aansprakelijkheid 
15.1  Ondernemer is tegenover Consument slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan
Ondernemer is toe te rekenen of voor zijn risico komt, aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn
aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door Consument zijn opgedragen. 
15.2  Het bedrag waarvoor Ondernemer aansprakelijk is te houden door Consument uithoofde van enige Overeenkomst, is
gemaximaliseerd tot € 10.000,- per Overeenkomst of zoveel meer als de door Ondernemer afgesloten en/of af te sluiten
aansprakelijkheidsverzekeringen dekt. Deze uitsluiting ziet niet op gevallen waarin sprake is van opzet, grove schuld of de
koop van een nieuw Product waarbij Consument een beroep kan doen op de wettelijke Productaansprakelijkheid. 
15.3  Ondernemer hoeft geen schade aan Consument te vergoeden die het gevolg is van overmacht, zoals ondermeer schade
als gevolg van een overval, inbraak, winkeldiefstal, brand, werkstaking, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van
bestellingen door toeleveringsbedrijven en/of wanneer de inboedel- of kostbaarhedenverzekering van Consument de
schade dekt.
15.4  In geval van een niet toerekenbare tekortkoming is Ondernemer naar zijn keuze gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur
van de belemmering te verlengen, hetzij de Overeenkomst, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te
ontbinden. Indien Consument Ondernemer daartoe schriftelijk aanmaant, is Ondernemer gehouden zich binnen vijf
werkdagen ten aanzien van zijn keuze uit te spreken.
15.5  Emotionele en/of immateriële schade komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. 
15.6  Consument is tegenover Ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is
veroorzaakt. 


 Artikel 16: Aansprakelijkheid rond fotomateriaal
16.1  Aansluitend op artikel 15 is Ondernemer niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het zoekraken, defect
raken, verloren gaan etc. van enig fotomateriaal (waaronder te verstaan, doch niet uitsluitend film-, foto-, dia- en
negatiefmateriaal, video- of audiotapes, diskettes, elektronische beelddragers en overig beeld-, geluid- en/of
informatiedragend materiaal), danwel voor enige andere schade welke is ontstaan aan enig fotomateriaal tijdens het
proces van ontwikkelen en afdrukken, danwel anderszins, ongeacht door welke oorzaak dan ook voornoemde schade is
ontstaan.
16.2  Indien enig fotomateriaal verloren is gegaan en/of beschadigd is tijdens het ontwikkelen en afdrukken, danwel is
beschadigd of zoek is geraakt, is Ondernemer uitsluitend gehouden Consument nieuw fotomateriaal aan te bieden van
gelijke kwantiteit en kwaliteit als Consument ter ontwikkeling c.q. uitvoering van de opdracht had aangeboden. Consument
dient hiertoe het bewijs van afgifte van het fotomateriaal dat is teniet gegaan, beschadigd danwel zoek is geraakt, te
overleggen aan Ondernemer. Consument heeft alsdan voorts recht op het gratis ontwikkelen en afdrukken van het
betreffende fotomateriaal.  
 
Artikel 17: Ontbinding en opschorting
17.1  In geval van ontbinding of opschorting van de Overeenkomst door Ondernemer ten gevolge van een niet toerekenbare
tekortkoming van Ondernemer, zal hij niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding. 
17.2  Indien Consument niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, welke voor hem uit enige met Ondernemer
gesloten Overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of toepasselijkheid van
de schuldsaneringsregeling c.q. beslag onder Consument, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is
Ondernemer gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de Overeenkomst(en) geheel of
gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, zulks zonder dat Ondernemer tot enige schadevergoeding of garantie
gehouden zal zijn en onverminderd Ondernemer verder toekomende rechten. 
 
Artikel 18: Afwikkeling van geschillen: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18.1  Op alle onder deze voorwaarden gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De
Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil dat tussen Consument en Ondernemer mocht ontstaan, kennis te
nemen.
18.2  Alle geschillen welke tussen Consument en Ondernemer voortvloeien, zullen worden voorgelegd aan een daartoe
bevoegde rechter te Middelburg. 
 
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel  te Woerden onder nr. 41188853 op 17 juni 2014.
 
© Copyright Stichting Nederlandse Fotovakhandel  
 
Bijzondere artikelen inzake de huur en verhuur van Producten
Artikel 19: Verhuur van Producten 
19.1  De Producten die bestemd zijn voor de verhuur bevinden zich op het moment dat de Overeenkomst wordt aangegaan en
het Product wordt geleverd in goede staat. De artikelen 9 en 10 zijn van Overeenkomstige toepassing op deze
Overeenkomsten en Producten. 
19.2  Het is Ondernemer voorts niet toegestaan het gebruik van de gehuurde Producten om niet of tegen betaling (onderhuur)
aan een derde af te staan. 
19.3  Consument is gehouden de zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Ondernemer te
bewaren.
19.4  Consument is bij het einde van de Overeenkomst te allen tijde verplicht er zorg voor te dragen dat de gehuurde zaken zich
in dezelfde goede staat bevinden als bij aanvang van de Overeenkomst.
19.5  Andere zaken dan de door Ondernemer verhuurde Producten zullen door Ondernemer niet worden geaccepteerd.
19.6  Indien Consument niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst voldoet, komen de kosten van herstel
en/of vervanging,uit welken hoofde ook veroorzaakt of nodig, ten laste van Consument.
19.7  Consument is aansprakelijk voor alle schade voortvloeiende uit het verloren gaan dan wel onherstelbaar of onbruikbaar
geraken van de Producten, ongeacht de oorzaak daarvan. Ondernemer zal in dat geval aan Consument een vergoeding in
rekening brengen, welke vergoeding bij retour van de Producten wordt vastgesteld.
19.8  Consument is verplicht schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, aan Ondernemer te melden. 
19.9  Ondernemer heeft het recht te allen tijde de plaats of plaatsen te betreden waar de Producten zich bevinden en deze te
doen onderzoeken.
19.10  Consument is gehouden zich strikt te houden aan het bepaalde in dit artikel, op straffe van een boete van € 100 per keer
en/of dag dat Consument hiermee in gebreke blijft.  
 
Artikel 20: Termijn, vergoedingen en waarborgen bij de verhuur van Producten 
20.1  De huurvoorwaarden, zoals prijs en huurtermijnen, worden vastgelegd in de Overeenkomst. De Producten moeten uiterlijk
op de in de Overeenkomst vermeldde datum en tijdstip door Consument worden geretourneerd.
20.2  Indien geen schriftelijke verlenging van de in de Overeenkomst vermelde huurtermijn aanwezig is, kan Consument zich
nimmer op een rechtsgeldige verlenging beroepen.
20.3  Indien Consument het gehuurde Product niet op de in lid 1 bedoelde einddatum, heeft geretourneerd is deze een
schadevergoeding verschuldigd, welke als volgt is gefixeerd:
a.  Bij overschrijding van de huurtermijn met maximaal twee dagen: een bedrag gelijk aan de overeengekomen
huurprijs per dag voor iedere dag of gedeelte van de dag dat de huurtermijn wordt overschreden;
b.  Bij overschrijding van de huurtermijn met meer dan twee dagen: een bedrag gelijk aan tweemaal de
overeengekomen huurprijs per dag voor iedere dag of gedeelte van de dag dat de huurtermijn wordt
overschreden.
Het vorenstaande geldt onverminderd het recht van Ondernemer tot het vorderen van volledige schadeloosstelling. 
20.4  Indien Ondernemer dit verlangt, is Consument verplicht als waarborg voor de nakoming van zijn verplichtingen uit
voornoemde Overeenkomst een waarborgsom van Consument te verlangen. De hoogte van de waarborgsom wordt per geval door Ondernemer bepaald en dient vooraf door Consument te worden voldaan. Deze waarborgsom ziet ook op
eventuele verlengingen van de huurovereenkomst, alsmede wijzigingen daarvan.
20.5  Ingeval de waarborgsom is aangesproken, dient Consument op eerste verzoek van Ondernemer voor aanvulling tot het
volledige bedrag zorg te dragen. 
20.6  Ingeval van faillissement of surséance van betaling van c.q. beslag onder Consument is de nog te betalen huurvergoeding
terstond opeisbaar en is Consument verplicht per omgaande aan de curator, bewindvoerder of beslaglegger te melden dat
Ondernemer de eigenaar van de gehuurde Producten is.
20.7  Indien Consument niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen die voor hem uit de met Ondernemer
gesloten Overeenkomst voortvloeien en Ondernemer de Overeenkomst ontbindt, is Ondernemer bevoegd de aan
Consument verhuurde Producten bij Consument op te halen. Het bepaalde in artikel 6 is van Overeenkomstige
toepassing. Consument is alsdan verplicht tot onmiddellijke betaling van de nog te betalen (huur)vergoedingen.